top of page

Оферта та Політика конфіденційності

Публічна оферта щодо надання благодійної пожертви

1. Загальні положення
1.1. Ця публічна оферта щодо надання благодійної пожертви (далі – «Оферта») є пропозицією Представництва міжнародного благодійного фонду «СОТА», ідентифікаційний код 44706010, що знаходиться за адресою: Україна, 21010, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Кошового О., будинок 55А (далі – «Фонд»), в особі Директора Скалецької Альони Петрівни, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.
1.2. Ця Оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.
1.3. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https://www.sota-help.com/ (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
1.4. Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого договору.
2. Предмет Договору
2.1. Згідно з цим Договором Благодійник безоплатно та безповоротно передає, як добровільну благодійну пожертву у власність Фонду, грошові кошти на забезпечення благодійної діяльності Фонду, а Фонд приймає таку благодійну пожертву та зобов’язується використовувати її для реалізації благодійних програм та іншої благодійної діяльності, відповідно до Положення Фонду та законодавства України.
2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
2.3. Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви. Благодійник має право запитати у Фонду та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні цілі діяльності Фонду, а також за благодійними програмами Фонду, задля визначення напрямів використання благодійної пожертви до її надання.
2.4. Укладення та виконання цього Договору не має на меті та не передбачає отримання прибутку будь-якою зі сторін.
3. Діяльність Фонду
3.1. Фонд реалізує благодійні програми з метою надання благодійної допомоги у питаннях розвитку спорту, дітей, зокрема залучення дітей з обмеженими можливостями та із малозабезпечених сімей до спорту, участі їх у спортивних змаганнях, також у питаннях розвитку освіти, в тому числі фізичної культури, охорони здоров’я та навколишнього середовища.
У виключних випадках благодійна допомога може бути спрямована на забезпечення інших благодійних проектів чи категорій населення, які потребують такої допомоги.
3.2. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку.
3.3. Інформація про роботу Фонду та результати діяльності розміщені на Сайті.
4. Внесення пожертви та акцепт Оферти
4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та вносить її шляхом (і) здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, або (іі) перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків, або (ііі) передачі Фонду готівкових коштів. Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання Фондом не обмежується.
4.2. Відповідно до цих умов Оферти благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Фонду відповідно до Положення та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.
4.3. Внесені благодійні пожертви використовуються Фондом у порядку їхього надходження.
4.4. При внесенні пожертви для правильної ідентифікації платника, Благодійник вказує свою контактну інформацію: ім’я та прізвище, найменування юридичної особи, адресу електронної пошти та/або номер телефону, інші дані, що дозволяють здійснити ідентифікацію Благодійника.
4.5. Акцептом Оферти вважається її повне та безумовне прийняття шляхом вчинення Благодійником дій з передачі Фонду коштів благодійної пожертви одним зі способів, зазначених у пункті 4.1 вище. Оферта вважається акцептованою та Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду.
4.6. Якщо пожертва була внесена на рахунок Фонду без ідентифікації платника і Фонд не може ідентифікувати Благодійника пожертви, така пожертва Фондом не повертається.
4.7. Акцептом Оферти Благодійник підтверджує, що він згоден з усіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом та умовами Договору.
4.8. Витрати, пов’язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та Фонд, якщо такі витрати стягуються з Фонду. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути використана Фондом на покриття витрат, пов’язаних з внесенням благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії, тощо).
5. Права та обов’язки сторін
5.1. Фонд зобов’язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України.
5.2. Фонд має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до свого Положення та законодавства України.
5.3. Благодійник погоджується, що відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Фонд може використовувати частину коштів, отриманих від Благодійників, на фінансування своїх адміністративних витрат.
5.4. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. За запитом Благодійника Фонд може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви.
5.5. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.
6. Заключні положення
6.1. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Фонду згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані можуть включати: ім’я, прізвище та по батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону та (при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків) банківські реквізити. Дозволені види обробки персональних даних включають їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення. Фонд зобов’язується не розкривати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, окрім як у випадках коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.
6.2. Благодійник надає згоду на те, що його контактна інформація може бути використана Фондом для направлення Благодійнику листів та повідомлень, в тому числі електронних. При цьому, Фонд зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.
6.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення, спори розглядаються судами у порядку, встановленому законодавством.

Представництво міжнародного благодійного фонду


«МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СОТА»
21010, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Кошового О., будинок 55А
Ідентифікаційний номер: 44706010
Директор
А. П. Скалецька

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності поширюється на вебсайт: https://www.sota-help.com/

Збір персональних даних

Персональні дані – це будь-яка інформація, що дозволяє Фонду ідентифікувати Користувача і зв’язатися з ним. Фонд збирає і зберігає інформацію, коли Користувач відвідує сайт, задає питання, заповнює форми, залишає заявку, робить благодійну пожертву, або відправляє повідомлення електронною поштою. Серед таких персональних даних можуть бути (але не обмежуючись): повне ім’я, прізвище, номер телефону, платіжна інформація та email-адреса, тощо.

Фонд використовує персональні дані Користувача для виконання узгоджених транзакцій (благодійна пожертва), відповіді на питання і запити, відправки повідомлень, останніх новин, для того щоб мати змогу повернутися до Користувача із зворотним зв’язком за результатом публічного збору чи результатом використання зібраних коштів, а також мати можливість ідентифікувати платіж для відповіді на подальші питання, тощо.

 

Cookie

Cookie – це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої Користувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого Користувач відвідує Сайт. Файли Сookie допомагають виміряти ефективність Сайту, вдосконалити та налаштувати контент, зробити використання Сайту зручнішим для Користувача. Використовувані файли «cookies» не ідентифікують особу Користувача. Замість цього вони ідентифікують веб-браузер Користувача.

Більшість веб-браузерів встановлено на прийом файлів «cookies». Якщо Користувач вважає за краще не отримувати їх, він може налаштувати свій браузер, щоб він не приймав «cookies» або повідомляв про їх використання. Також є програмні продукти, які можуть керувати файлами «cookies». Однак відмова від прийому файлів «cookies» веб-браузером Користувача може обмежити функціонування цього сайту.

 

Обробка персональних даних

Відвідуючи цей Сайт, Користувач погоджуєтесь та приймає дану Політику та дозволяє збирати, використовувати і розкривати інформацію про себе відповідно до цілей, що вказані нижче.

При використанні Сайту Користувачем, Фонд здійснює обробку його даних, а саме:
· даних, що надаються як при заповненні реєстраційних форм (ПІП, номер телефону, адресу електронної пошти), здійснені платежів, так і в процесі користування сервісами;
· файли cookie;
· ір-адреси;
· параметри і налаштувань інтернет-браузерів (User-agent);
· UTM-параметри;
· Геолокація;
· тип пристрою;
· тип браузера, дані про вашу взаємодію із сайтом (сесійний ID).

Фонд збирає тільки ті персональні дані (будь-яка інформація, а саме: ім’я та прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать і т.д.), які свідомо і добровільно надані Користувачем як суб’єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

 

Доступ до інформації

Фонд прийняв ряд технологічних, фізичних і адміністративних заходів захисту від несанкціонованого доступу, а також по зберіганню даних Користувача і належного використання персональних даних Користувача.

Відповідно до правил зберігання та використання особистої інформації і наскільки це прийнятно з комерційної точки зору, Організатор обмежуємо доступ до персональних даних Користувача. Однак персональні дані необхідні адміністраторам і співробітникам Фонду, щоб вони могли виконати свої зобов’язання.

Фонд також можемо розкривати персональні дані третім особам:
· з дозволу Користувача.
· у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Фонд також може розкривати персональні дані за умови, що таке розголошення є необхідним для захисту його прав або власності, або прав або власності інших користувачів сайту. Це також можливо у разі надзвичайних обставин, які передбачають дії щодо забезпечення персональної безпеки інших користувачів Сайту або необмеженого кола осіб.

Крім зазначених вище пунктів, Фонд буде використовувати інформацію, включаючи обмін інформацією, з його партнерами та субпідрядниками, які обробляють дані (в тому числі, у відповідних випадках інформацію про Користувачів) від імені Фонду для підготовки та надання відповідних індивідуальних маркетингових матеріалів, рішень, інтернет-розсилки на електронну пошту, розсилки смс-повідомлень, розсилки повідомлень у мобільні месенджери, тощо.

Фонд не збирає ту інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні і світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти не буде поширюватись. У зв’язку з чим, Фонд рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані.

Захист персональних даних

Фонд використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Фонд не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Фонду.

Фонд забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

Права суб’єкта персональних даних

Фонд доводить до відома Користувача про його права, як суб’єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

· знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
· отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
· на доступ до своїх персональних даних;
· отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
· пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
· пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
· на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
· звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
· застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
· вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
· відкликати згоду на обробку персональних даних;
· знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
· на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Анулювання підписки або припинення участі

Якщо Користувач з якоїсь поважної і обґрунтованою причини хочете відмовитися від співпраці або комунікації з Фондом в будь-якому його прояві (повному або частковому), він може зробити це, зв’язавшись з Фондом електронною поштою info@sota-help.com.

Доповнення та повідомлення про зміни

Фонд має право вносити зміни в дану Політику в будь-який час, публікуючи зміни на Сайті. Просимо Користувача час від часу ознайомлюватись із цією Політикою для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.

Скарги, запитання та пропозиції щодо конфіденційності

Якщо у Користувача є питання або пропозиції щодо чинних положень Політики конфіденційності, просимо його зв’язатися з Фондом електронною поштою info@sota-help.com.

bottom of page